Semināri

Mācīšana

Attēls: Mācīties dialogā

21. gadsimta pasniedzēja lomas*

 • Pasniedzējs kā eksperts
 • Pasniedzējs kā treneris
 • Pasniedzējs kā procesu virzītājs
 • Pasniedzējs kā atbalstītājs
 • Pasniedzējs kā tiesnesis
 • Pasniedzējs kā paraugs

Skat. arī Pasniedzēja daudzās lomas

Seminārā apskatīs attieksmes, rīcības un metodes katras lomas piepildīšanai.

Ilgums: a. 8 stundas / b. 16 stundas


* Piezīme: Vārds "pasniedzējs" šeit tiek lietots kā virsjēdziens. Tas ietver skolotājus, instruktorus, docentus u.c.

Attēls: Smadzenes

Smadzenēm draudzīga mācīšana

 • Ar mācīšanas procesu saistīti neirozinātnes atklājumi
 • Idejas, metodes un ieteikumi to pielietošanai nozīmīgos mācīšanās aspektos, tai skaitā:
  • informācijas vizualizēšana;
  • smadzenēm draudzīga mācīšanas vides radīšana;
  • pieredzē balstīta mācīšana.

Ilgums: a. 4 stundas / b. 8 stundas

Attēls: Pasaule

E-mācības un jauno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā

 • E-mācību paveidi un to pielietošanas iespējas
  • Automatizētas mācības (klasiska tālmācība)
  • Kopīga mācīšanās (sadarbības platformas un kopīgošanas rīki)
  • Kombinētās mācības (klātienes mācības un e-mācības mijiedarbībā)
 • Principi un pieejas efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekļaušanai mācību procesā
 • Ieskats dažādos e-mācību rīkos (programmatūra, aplikācijas, platformas) un ieteikumi to atlasei un lietošanai

Ilgums: a. 4 stundas / b. 8 stundas

Attēls: Spota_gaisma

Novērtēšana un atgriezeniskā saite

 • Stimulējošu un informatīvu anketu izveide
 • Atgriezeniskās saites gūšanas metodes

Ilgums: 2 stundas

Mācīšanās

Attēls: Grāmatu kaudze

Mācīšanās tehnikas

 • Domu un ideju strukturēšana
 • Piezīmju rakstīšana
 • Informācijas iegaumēšana
 • Mācīšanās avoti internetā un to izvērtēšana

Ilgums: a. 1 stunda / b. 2 stundas

Attēls: Rakstāmgalds

Mācīšanās vides radīsāna

 • Laika plānošana
 • Prioritāšu noteikšana
 • Motivācijas stiprināšana
 • Koncentrēšanās un disciplīnas veicināšana
 • Stresa mazināšana
 • Fiziskās un virtuālās mācīšanās vides pielāgošana

Ilgums: a. 1 stunda / b. 2 stundas

Grupu vadīšana

Attēls: Sanāksmju galds

Sanāksmju vadīšana un moderēšana

 • Moderatora loma un kompetences
 • Moderēšanas principi un metodes:
  • dalībnieku iesaistīšanai;
  • mērķtiecīgai virzīsānās pretī mērķim;
  • lēmumu pieņemšanai.
 • Metodes informācijas iegūšanai un strukturēšanai:
  • situācijas izvērtēšanai;
  • attīstības un pārmaiņu plānošanai;
  • problēmu risināšanai un ideju ģenerēšanai.
 • Problēmu situācijas un iespējamie risinājumi

Ilgums: a. 4 stunda / b. 8 stundas

Attēls: Skudras

Ideju ģenerēšana un radoša domāšana

 • Smadzeņu vētras metodes
 • Tehnikas ar kuru palīdzību iziet no domāšanas rāmjiem
 • Konformisma mazināšana un uzdrīkstēšanās veicināšana
 • Ideju izvērtēšana un pārvēršana darbības plānā
 • Motivācijas stiprināšana jaunu ideju ieviešanā

Ilgums: a. 2 stundas / b. 4 stundas

Attēls: Saliedēt.lv Efektīvas komandas modelis

Grupas dinamika un komandas veidošana

 • Grupas attīstības posmi un vadītāja loma tajos
 • Saliedēt.lv efektīvas komandas modelis: metodes katras jomas stiprināšanai:
  • Skaidri & vienoti mērķi
  • Darbības un sadarbības efektivitāte
  • Atvērta komunikācija & vadīti konflikti
  • Līdzdarbošanās & līdzatbildība
  • Uzticība & pozitīva gaisotne
  • Dažādību novērtēšana

Ilgums: a. 8 stundas / b. 16 stundas

Attēls: Saliedēt.lv logo

Komandas veidošanas un komandas attīstības treniņi

skat. Saliedēt.lv piedāvājumus

Ilgums: a. 8 stundas / b. 16 stundas

Komunikācija

Attēls: Mikrofons

Informācijas prezentēšana

 • Prezentētāja loma informācijas pasniegšanas procesā
 • Atziņas no neirozinātnes un mācīšanās teorijas par cilvēku uztveri:
  • dažādas prezentācijas tehnikās (kas ir efektīvākas par Powerpoint);
  • stratēģijas informācijas strukturēšanai;
  • viegli uztverami un iedarbīgi uzskates līdzekļi.
 • Metodes informācijas pārneses veicināšanai
 • Problēmu situācijas un iespējamie risinājumi

Ilgums: a. 4 stundas / b. 8 stundas

Attēls: Spogulis

Atgriezeniskās saite un aktīvā klausīšanās

 • Konstruktīva atgriezeniskās saites sniegšana
 • Potenciālu pārpratumu un konfliktu mazināšana
 • Neagresīvas komunikācijas principi
 • Atgriezeniskās saites uzklausīšana un izvērtēsana
 • Aktīvās klausīšanās principi un tehnikas
 • Kritikas pārvēršana attīstības uzdevumos

Ilgums: 4 stundas

Attēls: Konflikts

Konfliktu vadība un risināšana

 • Pārvērst konfliktu problēmā
 • Rīcības iespējas konfliktu situācijā
 • Metodes konfliktā iesaistīto pušu vajadzību izzināšanai
 • Neagresīva komunikācija un aktīvā klausīšanās konfliktu potenciālu mazināšanai
 • Konstruktīva konfliktu vadība kā instruments komandas attīstības sekmēšanai

Ilgums: 4 stundas

Konsultācijas

Atbalsts e-mācību ieviešanā

 • Mācību saturu pielāgošana e-mācībām / kombinētām mācībām (blended learning)
 • Atbalsts Moodle platformas uzstādīšanā un pielāgošanā organizācijas vajadzībām
 • Apmācības Moodle platformas lietošanā un tur atrodamo rīku efektīvai izmantošanai

Moderēšana

 • Atbalsts pasākuma sagatavošanā, piemēram, anketu izstrāde un mērķu precizēšana
 • Dalībniekus iesaistošu metožu piemeklēšana un pielāgošana
 • Pasākuma / diskusijas strukturēšana un virzīšana
 • Pasākuma / diskusijas mērķtiecības nodrošināšana
 • Procesu un rezultātu apkopošana

Citi

 • Atbalsts sistēmisku un iedarbīgu risinājumu izstrādē cilvēku attīstības un izglītības jomā
 • Atbalsts efektīvai projektu ieviešanai, tai skaitā, projekta komandas saliedēšana, mērķu un uzdevumu precizēšana, lomu sadale, veiksmīgas komunikācijas un atgriezeniskās saites sistēmas izveide, projektu rezultātu izvērtēšana